Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

23:01
5447 ca85
Reposted frommuladhara muladhara vianezavisan nezavisan
23:01
3365 cff9 500
23:01
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
23:00
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 vianewbeginning newbeginning
23:00
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
23:00
3181 2b03
Reposted fromGIFer GIFer viaoutoflove outoflove
23:00
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaNoemiJustine NoemiJustine
22:59
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
22:59
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaoutoflove outoflove
22:59
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
22:59

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viaoutoflove outoflove
22:59
8843 a3ee
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoutoflove outoflove
22:58
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viaoutoflove outoflove
22:58
5200 9dd7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadrunkwhipster drunkwhipster
22:58
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
22:57
Play fullscreen
I like me better when I'm with you
Reposted fromthesmajl thesmajl
22:56
5937 76cc 500
Reposted fromszponovic szponovic viagosialap gosialap
22:56
22:56
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
22:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl