Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

19:27
5188 45c0 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
19:27
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viaoutoflove outoflove
19:26
4924 ab10 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaK8 K8
19:26
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
19:25
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
19:24
5125 fa55
19:24
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate vialeksandra leksandra
19:23
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaK8 K8
19:22
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaK8 K8
19:22
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
19:22
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaK8 K8
19:22
1518 f786
Reposted fromzciach zciach viaK8 K8
19:21
9754 32b5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaK8 K8
19:21
3672 e9f5
Reposted frominspired inspired viaK8 K8
19:21
5306 59be 500
Reposted frommoai moai viamyzone myzone
19:21

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamyzone myzone
19:20
7250 7f29 500
Reposted fromtfu tfu viamyzone myzone
19:20
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamyzone myzone
19:12
5582 d714 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Reposted fromhawke hawke viamyzone myzone
19:12
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl